Povinné údaje

Povinné údaje – druhý, avšak z hľadiska váhového hodnotenia najvýraznejší komplex otázok, ktorý bol predmetom skúmania a analýzy (väčšinou to boli údaje, ktoré má obec povinnosť zverejniť zo zákona 211). ID meraných údajov P – ako povinné.

Kontrola a výskum webových sídiel bola zameraná na dokumenty, oznámenia, formulácie, smernice, VZN, a to vo formátoch im prislúchajúcim. Zber údajov sa zameriava na existenciu, prípadne neexistenciu skúmanej informácie na internetovej stránke obce.

Metodológia pozostáva:

  1. zo zozbieraných údajov, ktoré budú podliehať kontrole (skúmaná bude aktuálnosť informácie – zákon udáva stanovené lehoty, ktorým podlieha zverejnenie, archivácia niektorých meraných informácií. Všímame si aj kvalitatívne prevedenie informácie (napr. povinné prílohy dokumentu, formátovanie a pod.),
  2. zo zaslania písomnej žiadosti (v prípade neexistencie, respektíve nenájdení požadovaného údaju na webe bude obec oslovená písomnou žiadosťou),
  3. z ukladania screenshotov,
  4. z ukladania webových odkazov.

 

P1 Informácie týkajúce sa spôsobu a postupu sprístupňovania informácií na žiadosť
P2 Termíny a pozvánky na zastupiteľstvá
P3 Zápisnice z hlasovania zastupiteľstva
P4 Dochádzka poslancov na rokovania zastupiteľstva
P5 Termín zasadnutí komisií zastupiteľstva
P6 Návrh VZN pred rokovaním zastupiteľstva
P7 Text schváleného VZN
P8 Zverejňovanie zmlúv
P9 Zverejňovanie faktúr
P10 Zverejňovanie objednávok
P11 Návrh rozpočtu obce
P12 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
P13 Správa z výsledku kontrol hlavného kontrolóra
P14 Návrh záverečného účtu obce
P15 Zverejnenie zámeru na odpredaj majetku obce
P16 Zverejnenie zámeru na priamy odpredaj majetku obce
P17 Oznámenia o začatí správnych konaní