Odpoveď na info žiadosť

V mesiacoch máj – jún 2019  prebiehala ďalšia implementačná aktivita projektu. Všetkým monitorovaným samosprávam boli zasielané žiadosti na základe zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám.

Pôvodným zámerom bolo pýtať sa na všetky monitorovacie údaje, ktoré sme na stránkach nenašli. Keďže pri mnohých obciach bolo chýbajúcich údajov veľmi veľa (20 – 40), bol tento zámer vyhodnotený ako irelevantný.

Keďže hlavným cieľom zasielania písomných info žiadostí bolo, či obec vôbec odpovie na žiadosť, či odpovie korektne, a v zákonnej lehote, každá samospráva obdržala rovnaký počet otázok. A to prevažne z povinných údajov (tri otázky). Vyžadovali sme zaslanie priamych odkazov na požadovaný údaj na ich webstránku, prípadne informáciu, či sa požadovaný údaj vôbec na stránke nachádza.

Z viac ako 300 info žiadostí, ktoré boli obciam poslané, sme obdržali takmer 230 odpovedí. Obce odpovedali (až na malé výnimky) v zákonnej lehote.

Najčastejšie zistenia:

 1. Obce zasielali odpovede, že všetky informácie, ktoré chceme vedieť, sa na ich stránke nachádzajú – zaslali len všeobecnú URL, alebo všeobecný odkaz na úradnú tabuľu. Síce je to forma, ktorú pripúšťa zákon, ale potom musí byť informácia na tomto linku dostupná (veľakrát nebola, alebo opätovne sme ju nevedeli dohľadať).
 2. Obce zasielali odkaz na požadovanú informáciu v PDF formáte. Ale na tento súbor nebolo dostupné žiadne priame odkazovanie. Súbor bol pravdepodobne uložený na serveri, bez konkrétnej URL adresy, intuitívne sa k nemu nedalo dostať.
 3. Niektoré odpovede obsahovali rôzne dôvody, prečo stránka nie je funkčná, prečo na nej nie sú požadované údaje a podobne (rekonštrukcia, zlý predchodca…).
 4. Obce posielali dokumenty v prílohách, nie v priamych odkazoch na web. Odpovedali, že požadované údaje boli prerokované a schvaľované na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a tvoria prílohu zápisnice v papierovej forme, ktoré sú k nahliadnutiu v úradných dňoch a hodinách na obecnom úrade.
 5. Niektoré otázky obce ignorovali a neodpovedali na ne vôbec (napríklad okrem iného sme sa pýtali, kde má obec zverejnené objednávky).
 6. Správa z výsledku kontrol. Viacero odpovedí bolo, že správa nie je povinný údaj na zverejnenie. Alebo existuje ako súčasť zápisníc rokovania zastupiteľstva, čo spĺňa kritérium zákonov.
 7. Položka verejné obstarávanie – najčastejšia odpoveď bola, že sa zverejňujú na portáloch UVO GOV, TENDERNET, Vestník…, ale obec nezaslala priamy odkaz na požadovanú informáciu. Našim cieľom bolo skúmať transparentnosť obce, nie formálne dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní.
 8. Odpovede v súvislosti na pozvánky na zastupiteľstvá, návrhy VZN, návrhy rozpočtu, záverečného účtu obce, boli, že sú zverejnené vždy v zákonných termínoch, potom automaticky zo stránok miznú.

Archiváciu považujeme za veľmi dôležitú, aby sa k údajom dalo dostať OPAKOVANE!

 1. Pri otázke návrhov (VZN, rozpočet, záverečného účtu) nám obce zasielali už schválené dokumenty.
 2. V súvislosti s otázkou na termíny zasadnutia komisií, obec odpovedala, že nemá žiadne komisie. Ale zo zákona obec musí mať aspoň komisiu na ochranu verejného poriadku, ktorá sa musí schádzať každý rok.
 3. Obdržali sme aj také odpovede, že obec požadované informácie na svojej stránke nezverejňuje vôbec (zápisnice zo zastupiteľstva, objednávky..).
 4. Dostali sme odpoveď, aby sme v budúcnosti radšej zavolali, len pán starosta nemá čas vypisovať.
 5. Obec odpovedala, že zámery na predaj majetku alebo návrh plánu kontrolnej činnosti nie je obec povinná zverejňovať. Pritom je to povinnosť zo zákona 211.
 6. Mnohé údaje sme pri monitorovaní naozaj nenašli, a obce posielali priame odkazy.
 7. Niektoré obce nami požadované údaje dopĺňali priebežne na svojich stránkach až po zaslaní info žiadosti.
 8. Na záver musíme skonštatovať, že odpovede niektorých obcí boli naozaj nadštandardné a vyčerpávajúce.