Nepovinné údaje

Doplňujúce (nepovinné) údaje – je názov tretieho okruhu otázok. Ide o najrozsiahlejší okruh, čo sa týka počtu otázok. Prieskumu podliehali údaje, ktoré obec nemusí nutne zverejniť. Ich zverejnením však deklaruje otvorenosť a transparentnosť voči občanom a návštevníkom webu (informácie o obecnom úrade, organizáciách v obci, etike a personálnej politike, hospodárenie s majetkom obce, strategické dokumenty…). V okruhu sa nachádzajú aj dáta, ktorými nemusí každá samospráva disponovať, alebo ich nemusí mať v činnosti či už z finančných a technických dôvodov, alebo z personálnej indispozície. ID meraných údajov N – ako nepovinné.

Kontrola sa vzťahovala na vyhľadávanie dokumentov, oznámení, vyhlášok, smerníc, prípadne ďalších interných predpisov.

Metodológia pozostáva:

  1. zo zozbieraných údajov, ktoré budú podliehať kontrole (skúmaná bude aktuálnosť informácie – zákon udáva stanovené lehoty, ktorým podlieha zverejnenie a archivácia niektorých meraných informácií. Kontroluje sa aj kvalitatívne prevedenie informácie (napr. povinné prílohy dokumentu, formátovanie a pod.),
  2. zo zaslania písomnej žiadosti (v prípade neexistencie, respektíve nenájdení požadovaného údaju na webe, bude obec oslovená písomnou žiadosťou),
  3. z ukladania screenshotov,
  4. z ukladania webových odkazov.

 

N1 Informácie o štatutárovi obce a jeho kontaktné údaje
N2 Informácie o členoch (poslancoch) zastupiteľstva ich kontaktné údaje
N3 Informácie o hlavnom kontrolórovi obce a jeho kontaktné údaje
N4 Menný zoznam  vedúcich pracovníkov obecného úradu, ich pracovná pozícia a kontaktné údaje
N5 Úradné hodiny obecného úradu
N6 Informácia o organizáciách v pôsobnosti obce so základnými údajmi
N7 Informácia o občianskych združeniach, neziskových organizáciách na území obce
N8 Informácia o aktivitách neziskových organizácií na území obce
N9 Informácie o voľných pracovných miestach obce, výberových konaniach
N10 Zápisnice z výberových konaní
N11 Plán verejného obstarávania
N12 Verejné obstarávanie – zverejnenie súťažných podkladov
N13 Verejné obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou
N14 Verejné obstarávanie – Súhrnná správa o zákazkách
N15 Miera participácie obce na grantoch a dotáciách z verejných zdrojov alebo zo zdrojov EŠIF (Európske štrukturálne fondy)
N16 Miera participácie obce na grantoch a dotáciách zo zdrojov nadácii
N17 Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov obce
N18 Informácia o konaní referenda  za posledných 5 rokov
N19 Informácia o vybavovaní petícií a žiadostí adresovaných obci
N20 Pracovný a organizačný poriadok zamestnancov úradu
N21 Rokovací poriadok zastupiteľstva
N22 Zverejnenie majetkového priznania štatutára obce
N23 Zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva
N24 Zverejnenie Územného plánu obce
N25 Zverejnenie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR)
N26 Elektronická úradná tabuľa obce
N27 Zverejnenie Výročnej správy obce
N28 Online kamerový, zvukový záznam  z rokovania obecného  zastupiteľstva
N29 Elektronické periodikum obce
N30 Prieskumy/ankety verejnej mienky na webovom sídle
N31 Formuláre, tlačivá, žiadosti