Ako sme hodnotili

Celkové hodnotenie samospráv ŽSK je uvedené v percentuálnych  bodoch. Od 0 bodov do 100 bodov. (Poznámka – percentuálny bod je štatistický výraz, je to jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udávaných v percentách).

Tri mapované oblasti (každá s rôznym počtom údajov) majú rôznu váhu. Kvalita webového sídla je

za 20 bodov, povinné údaje tvoria 50 bodov a nepovinné údaje 30 bodov z celkového ratingu transparentnosti.

Kvalita webového sídlapočet monitorovaných údajov – 11. Maximálny počet bodov 11 = 20 percentuálnych bodov z celkového hodnotenia (11 bodov * koeficient 1,82 = 20 percentuálnych bodov ratingu)

Povinné údajepočet monitorovaných údajov – 18. Maximálny počet bodov 18 = 50 percentuálnych bodov z celkového hodnotenia (18 bodov * koeficient 2,80 = 50 percentuálnych bodov)

Nepovinné údajepočet monitorovaných údajov – 31.

Pri nepovinných údajoch mali jednotlivé otázky rôzne váhy, od 0,2 bodu až po 1 bod, podľa významnosti zverejňovania, transparentnosti a otvorenosti samospráv.

Kontaktné údaje na obecný úrad ako informácie o starostovi, poslancoch, hlavnom kontrolórovi, pracovníkoch úradu a úradné hodiny boli za 0,2 bodu. Podobne na tom boli Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov obce, Informácia o konaní referenda  za posledných 5 rokov, Informácia o vybavovaní petícií a žiadostí adresovaných obci.

Váhu 0,4 bodu mali Pracovný a organizačný poriadok zamestnancov úradu, Rokovací poriadok zastupiteľstva, Zverejnenie majetkového priznania štatutára obce, Zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva.

Váhou 0,6 bodu sme hodnotili Územný plán, PHSR, Elektronickú tabuľu, Výročnú správu, Periodikum obce, ankety na webe, Informácia o organizáciách v pôsobnosti obce so základnými údajmi, Informácia o združeniach v obci, Informácia o voľných pracovných miestach, Zápisnice z výberových konaní, Online záznamy zo zastupiteľstva.

Váhou 0,8 bodu boli hodnotené informácie o čerpaní financií alebo dotácií či už z verejných zdrojov alebo zo zdrojov rôznych nadácii.

1 bod mohli samosprávy získať za zverejnenie informácii týkajúcich sa verejného obstarávania (plány VO, zverejňovanie súťažných podkladov, výziev na zákazky s nízkou hodnotou, súhrnné správy).

Maximálny počet bodov je 16,6 = 30 percentuálnych bodov z celkového hodnotenia (16,6 bodov * koeficient 1,81 = 30 percentuálnych bodov)

 

 

 

Rating transparentnosti

0 bodov – 25 bodov (NÍZKY)

25 bodov – 50 bodov (SLABÝ AŽ PRIEMERNÝ)

50 bodov – 75 bodov (DOBRÝ AŽ VEĽMI DOBRÝ)

75 bodov –  100 bodov (VÝBORNÝ)

Poznámka: 0 bodov na interaktívnej mape majú obce, ktoré nemajú zriadenú vlastnú webovú stránku.