Ako sa orientovať na mape a v porovnávacích tabuľkách

V rámci projektu sa hodnotili webové sídla samospráv Žilinského samosprávneho kraja. Výstup projektu je umiestnený na webovej adrese https://mapa.expositus.sk/ . Výstup je tvorený mapou, ktorá obsahuje grafické a dátové zobrazenie hodnotiacich kritérií, a tabuľkami, v ktorých je možné sledovať poradie jednotlivých samospráv pri konkrétnom parametri hodnotenia.

MAPA – rozhranie pre PC

Medzi základné funkčné prvky mapy patrí filtrovanie. Vďaka nemu je možné na mape rýchlo nájsť hodnotenia samospráv (obcí i miest), ktoré vás zaujímajú.

Filtrovanie na mape prostredníctvom textového vyhľadávania – do poľa stačí napísať názov samosprávy, ktorú chcete vyhľadať. Pri písaní sa automaticky pod poľom zobrazujú návrhy obcí, ktoré najviac zodpovedajú zadanej obci v poli. Následne stačí z ponuky vybrať hľadanú obec. Následne sa vybraná obec zobrazí na mape a v navigácii pod sekciou Vyhľadávania sa zobrazí okno s vyhodnotením konkrétnej samosprávy.

Filtrovanie na mape podľa okresu – po kliknutí na šípku pri poli Okres, stačí vybrať okres, ktorý chcete zobrazovať. Výsledky hodnotenia obce vykonáte vyhľadaním podľa bodu č. 1, alebo kliknutím na konkrétnu samosprávu priamo na mape. Následne sa v ľavej časti pod sekciou Vyhľadávanie zobrazí okno s vyhodnotením konkrétnej samosprávy.

Filtrovanie podľa statusu mesta/obce. Pokiaľ chcete vyhľadať a zobraziť na mape buď iba obce, alebo iba mestá, kliknite na šípku vedľa poľa Zobraziť a vyberte vami požadovanú možnosť. Následne sa na mape zobrazia iba mestá, alebo iba obce. Zobrazenie hodnotenia konkrétnej samosprávy môžete vykonať opäť podľa bodu č. 1, alebo kliknutím na konkrétnu samosprávu na mape, kedy sa v ľavej časti pod sekciou Vyhľadávanie zobrazí okno s vyhodnotením konkrétnej obci/mesta.

Filtrovanie podľa intervalu počtu obyvateľov. Pokiaľ chcete nájsť hodnotenie samosprávy alebo samospráv podľa počtu obyvateľov, stačí obdĺžnikmi ohraničiť interval počtu obyvateľov. Následne sa na mape zobrazia iba obce, ktoré spadajú počtom obyvateľstva do zadaného intervalu. Hodnotenie konkrétnej samosprávy je možné zistiť podľa bodu č. 1 alebo kliknutím na konkrétnu samosprávu na mape, kedy sa v ľavej časti pod sekciou Vyhľadávanie zobrazí okno s vyhodnotením konkrétnej samosprávy.

Filtrovanie podľa celkového ratingu. Pokiaľ chcete vyhľadať a zobraziť iba samosprávy, ktoré dosiahli určité celkové skóre, stačí pokiaľ paličky v rámci rozpätia umiestnite na najnižšiu a najvyššiu žiadanú hodnotu. Následne sa na mape zobrazia iba obce, ktoré spadajú celkovým skóre do vami zadaného intervalu. Hodnotenie konkrétnej samosprávy je možné zistiť podľa bodu č. 1 alebo kliknutím na konkrétnu obec na mape, kedy sa v ľavej časti pod sekciou Vyhľadávanie zobrazí okno s vyhodnotením konkrétnej samosprávy.

MAPA – rozhranie pre smartfóny a ostatné zariadenia s potrebou responzívneho zobrazenia

 Vyhľadávanie a filtrovanie v mape prebieha tým istým spôsobom, ako v prípade pre štandardnú verziu pre PC – body 1-5.

Odporúčame použiť funkciu dočasného skrytia Navigačného menu, pre plnohodnotné zobrazenie mapy.

Tiež odporúčame použiť možnosť zväčšenia alebo zmenšenia mapy. Mapu je pri zväčšovaní alebo zmenšovaní možné posúvať akýmkoľvek smerom.

TABUĽKY

Tabuľky sú druhým výstupom projektu. V Tabuľkách je možné rovnako ako na Mape textovo vyhľadať hodnotenie konkrétnej obce, ale bez grafického znázornenia, výberu na mape a dodatočných informácií akými sú napríklad počet obyvateľov alebo odkaz na webové sídlo. Tabuľky v porovnaní s Mapou disponujú možnosťou zoradenia všetkých obcí podľa hodnotiaceho parametra vzostupne alebo zostupne. Tabuľky sú dostupné na odkaze https://mapa.expositus.sk/table.php .

Tabuľky ponúkajú aj grafické porovnanie úspešnosti podľa okresu v jednotlivých parametroch a tiež porovnanie najlepších a najhorších 15 obcí podľa celkového ratingu. Po kliknutí na niektorý z 3 odkazov sa zobrazia príslušné grafy.

Pri presune kurzoru na konkrétny stĺpec sa zobrazia rozšírené informácie.

Samosprávy v tabuľke sú prednastavené zoradené v abecednom poradí.

Tabuľky ponúkajú možnosť textového vyhľadania samosprávy (rovnako ako na Mape, bod. č.1), pričom sa v riadku s názvom samosprávy zobrazí hodnotenie samosprávy.

Filtrovanie je možné ohraničiť na jeden konkrétny okres, kliknutím na šípku a vybratím konkrétneho okresu. Následne sa textové vyhľadávanie vykonáva iba vo vybranom okrese.

V zelenej lište sa nachádzajú hodnotenia konkrétneho parametra a celkové hodnotenie (posledná zelená bunka). Po kliknutí na daný parameter sa všetky obce zoradia vzostupne (od najmenšieho skóre po najvyššie) v danom parametri. Po opätovnom kliknutí sa zobrazí poradie všetkých obcí podľa konkrétneho parametra, tentokrát zostupne (od najlepšieho skóre po najhoršie).

Príklad 1. Chcem zistiť, ktorá samospráva získala celkovo najhoršie skóre.

Stačí 1x kliknúť na bunku „Rating transparentnosti samosprávy“.

Príklad 2. Chcem zistiť, ktorá samospráva získala celkovo najlepšie skóre.

  1. Pokiaľ ste už raz klikli na bunku „Rating transparentnosti samosprávy“, (podľa Príkladu 1) stačí už iba 1x kliknúť pre zoradenie samospráv od najlepšieho skóre po najhoršie.
  2. Pokiaľ ste na bunku „Rating transparentnosti samosprávy“ ešte neklikali, kliknite na bunku 2x pre zoradenie samospráv od najlepšieho skóre po najhoršie.

Príklad 3. Chcem zistiť, ktorá samospráva v okrese Žilina získala celkovo najlepšie skóre.

  1. Vyberte vo filtrovaní okres Žilina
  2. 2x kliknite na bunku „Rating transparentnosti samosprávy“