Zoznam skratiek

 • CVČ – Centrum voľného času
 • DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor
 • DOC – Word
 • DSS – Dom sociálnych služieb
 • EÚ – Európska Únia
 • FS – Folklórny súbor
 • IROP – Integrovaný regionálny operačný program
 • JD – Jednota dôchodcov
 • MŠ – Materská škola
 • MU – Mestský úrad
 • OZ – Občianske združenie
 • PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • Q – kvartál
 • SČK – Slovenský Červený kríž
 • ŠK – Športový klub
 • TJ – Telovýchovná jednota
 • ÚVO – Úrad pre verejné obstarávanie
 • VO – Verejné obstarávanie
 • VZN – Všeobecné záväzné nariadenie
 • XLS – Excel
 • ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska
 • ZŠ – Základná škola
 • ŽSK – Žilinský samosprávny kraj